مارکتون

صابون مول چیست نونیل فنول اتوکسیلات (C9H19C5H4(OCH2CH2)nOH) یک سورفکتانت غیریونی است که با نام صابون مول نیز شناخته می شود. این ماده کشش سطحی را کاهش داده و به خاطر همین ویژگی در صنایع شوینده و تولید دترجنت ، تمیز کننده ها و صابون های مایع و جامد استفاده می شود. این ترکیب از افزایش […]

صابون مول ۱۰ چیست نونیل فنل اتوکسیلات یا صابون مول 10 ماده پایه ساخت انواع صابون ها محسوب می شود. از حیث ظاهری ایزومرهای نونیل فنول مایع زرد کم رنگ است در حالی که ترکیب خالص آن بی رنگ می باشد. فرمول مولکولی مول 10به صورت C9H19C6H4(OCH2CH2)10OH است. این ترکیبات را در محیط خشک و […]

تعریف صابون صابون در علم شیمی، نمک یک اسید چرب است و از مهمترین مواد روان‌ساز است. صابون از نظر افراد عادی جامعه عبارتست از ماده ی پاک کننده ای ست که همراه با آب کف کرده و چربی و آلودگی را میزداید، اما از نظر یک شیمیدان صابون عبارت است از نمک یک اسید […]

صابون مول ۱۰ چیست صابون مول ۱۰ با نام علمی نونیل فنول اتوکسیلات (nonilfenol etoksilat) ماده ای شیمیایی  و پایدار با pH حدود ۸-۵ است که در حلال های آلی به راحتی حل می گردد ولی انحلال آن در آب با دماهای مختلف انجام می شود. کاربرد صابون مول 10 گسترده است که در زیر […]